Advies

Heel de stad!

Advies over de taakverdeling in het cultuurbeleid

De kunstraad heeft op donderdag 12 december advies uitgebracht aan het gemeentebestuur over de taakverdeling in het cultuurbeleid tussen centrale stad en bestuurscommissies na 19 maart 2014.

 

In het advies beschrijft de kunstraad hoe de stadsdelen op een organische manier hebben gezorgd voor een cultuurspreiding in de stad. Allemaal hebben ze een eigen, soms bescheiden, soms uitbundig cultuurbeleid ontwikkeld. De culturele activiteiten buiten het centrum kunnen daardoor lang niet allen gevat worden onder de noemer ‘buurtgericht’. Hiervoor is het aanbod te grootstedelijk en te veelzijdig is. De kunstraad meent dat er sprake is van een glokaal perspectief: wat bottom-up is gegroeid, heeft de stad verrijkt met cross-overs en internationale, culturele contacten.
Mede onder invloed van de mondialisering en de digitalisering ontstaan netwerken die lokaal geworteld zijn en internationale connecties zijn aangegaan. Dit is zeker in de cultuur een belangrijke ontwikkeling. De stad Amsterdam moet door de bestuurlijke reorganisatie daarom niet terugvallen in het denken over de stad als een plek met een centrum en een periferie. In cultureel opzicht is er sprake van een meerpolig geheel, waar in de diverse uithoeken, verschillende ontwikkelingen plaatsvinden. De kunstraad bepleit investeringen in de cultuur in alle delen van de stad. De filosofie achter het cultuurbeleid in Amsterdam moet wat de kunstraad betreft Glokaal zijn. Het decentrale beleid kan worden opgesteld door de bestuurscommissies en aangeleverd aan de centrale stad, opdat het onderdeel kan worden van de Hoofdlijnen van het cultuurbeleid.

PDF

aanbeveling 1

De filosofie achter het cultuurbeleid in Amsterdam moet wat de kunstraad betreft glokaal zijn. In cultureel opzicht is er sprake van een meerpolig geheel, waar op diverse plekken ontwikkelingen plaatsvinden.

 

aanbeveling 2

De bestuurscommissies moeten een eigen budget krijgen, – op structurele basis -, om de faciliteiten voor buitenschoolse cultuureducatie in samenwerking met het AFK verder uit te bouwen.

 

aanbeveling 3

De kunstraad bepleit budget te reserveren voor de bestuurscommissies, opdat zij ook in de toekomst een actief cultureel evenementenbeleid kunnen voeren en geld hebben om de aanjaagfunctie in nauw overleg met lokale stakeholders zoals woningbouwverenigingen of bewonerscollectieven vorm te geven.

 

aanbeveling 4

a. Het cultureel vastgoed behoort tot de competentie van de centrale stad. Dit betekent dat het budget dat de vier buurtaccommodaties nu van de deelraad ontvangen, overgeheveld moet worden naar het kunstenplan.
b. Voor de Meervaart adviseert de AKr een omkering van de huidige situatie, waarin de vastgoedcomponent van het podium betaald wordt door het Stadsdeel Nieuw-West, terwijl zij voor hun cultuureducatie subsidie krijgen uit het kunstenplan. De kunstraad adviseert de financieringsstromen andersom te leggen in een voor de Meervaart budget-neutrale operatie.

 

aanbeveling 5

De bestuurscommissies hebben budget nodig om invulling te kunnen geven aan hun bevoegdheid te zorgen voor Kunst in de openbare ruimte. Hierbij gaat het naast onderhoud en beheer om opdrachtgeverschap en het uitvoeren van de percentageregelingen bij bouwprojecten. De kunstraad denkt aan de 100.000 euro structureel die hiervoor in 2009 was gereserveerd, maar later om onnavolgbare reden is teruggebracht tot 25.000 euro per jaar. Een initiërende en uitvoerende rol ligt bij de afzonderlijke bestuurscommissies in samenwerking met het AFK, dat verantwoordelijk wordt voor de artistieke kwaliteitstoets van alle Kunst in de openbare ruimte in Amsterdam. Ten aanzien van de beheertaken adviseert de kunstraad deze stadsbreed te organiseren onder de bevoegdheid van de bestuurscommissies.

 

aanbeveling 6

De kunstraad ziet geen meerwaarde in de decentrale component bij het atelierbeleid en denkt dat het effectiever kan worden aangestuurd vanuit het college van B&W.

 

aanbeveling 7

Verheldering van het subsidieaanbod is nodig in Amsterdam. De kunstraad adviseert dit op te lossen door het AFK te verzoeken een webportaal te bouwen, het ‘Amsterdam Cultuursubsidie Portaal’,  dat elke aanvrager helpt het geëigende loket te vinden.

 

aanbeveling 8

De kunstraad adviseert behoud van de status quo in financiële zin, dus bevriezing van dit cultuurbudget bij de huidige stadsdelen. Van de overige decentrale cultuursubsidies heeft de kunstraad een schatting per stadsdeel gemaakt op
basis van een inventarisatie van lopende activiteiten. De kunstraad adviseert ook dit geld geoormerkt voor cultuur toe te voegen aan de begrotingen van de bestuurscommissies per 1 januari 2015.

 

aanbeveling 9

De overhevelingen van budget voor de meerjarige subsidie adviseert de kunstraad in te laten ingaan bij het nieuwe kunstenplan.

 

aanbeveling 10

De bestuurscommissies schrijven zelf een cultuurparagraaf als input voor de Hoofdlijnennota ter voorbereiding van het Kunstenplan 2017-2020.Op basis van dit document kan vervolgens de stadsbrede herverdeling van cultuurgeld plaatsvinden.