Over de kunstraad

Over de AKr

De Amsterdamse Kunstraad (AKr), opgericht in 1952, is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur. De kunstraad heeft een ruim geformuleerde taak: hij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, zowel over onderwerpen uit de portefeuille Cultuur als over kunst en cultuur gerelateerde onderwerpen uit andere portefeuilles. De kunstraad geeft een inhoudelijk oordeel over kunstuitingen en adviseert over het profiel en strategie van kunstinstellingen. Als adviseur voor het kunstbeleid spreekt de kunstraad zich uit over de verhouding tussen de kunstdisciplines, het voorzieningenniveau, de financiering daarvan en het bereik. Elke vier jaar stelt de kunstraad de Amsterdamse Cultuurverkenning op, waarin de cultuursector (het gesubsidieerde en het ongesubsidieerde segment) in kaart wordt gebracht.

Kunstenplan
en Amsterdam Bis

Tot een van de taken behoort de advisering ter voorbereiding van het kunstenplan. De kunstraad beoordeelt de plannen die zijn ingediend voor de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis). Dit oordeel behelst de artistiek-inhoudelijke kwaliteiten, uitvoerbaarheid (o.a. het ondernemerschap, het publieksbereik), het belang voor de stad en diversiteit & inclusie. De kunstraad nodigt waar nodig internationale experts uit een mening te formuleren over aanvragen met een sterk internationaal karakter. Daarnaast organiseert de kunstraad hoor en wederhoor met het veld. Indien nodig voert de kunstraad een tussentijdse evaluatie uit naar het functioneren van een of meer instellingen in de Amsterdam Bis. Om de ketenverantwoordelijkheid van de aanvragers op waarde te kunnen schatten, ontwikkelt de AKr een integrale visie op de gehele sector. De samenhang tussen Amsterdam Bis en fondsinstellingen is hierbij een aandachtspunt.

De kunstraad adviseert het gemeentebestuur tevens over de regelingen van het AFK en de uitgangspunten van het cultuurbeleid, vastgelegd in de vierjaarlijkse hoofdlijnen. In een vroeg stadium signaleert de kunstraad kansen en bedreigingen voor de Amsterdamse cultuursector. De dialoog met de sector vormt een aanzet tot en levert input voor nieuwe invalshoeken voor het (internationale) cultuurbeleid.

Beleidsadvisering

De kunstraad adviseert over belangrijke voorgenomen beleidswijzigingen, voornemens voor nieuwe projecten en voorzieningen in de kunst, evenals over verbindingen tussen het kunstbeleid en andere gemeentelijke beleidsterreinen en specifieke artistiek-inhoudelijke keuzes.
De beleidsadvisering van de kunstraad is verankerd in de Contouren Kunstenplan en in de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur. Nu het kunstenplan deels op afstand van de politiek is gezet, is het belang van een integrale beleidsvisie toegenomen.

Verordening AKr

De Verordening op de Amsterdamse Kunstraad vormt de grondslag voor de werkwijze van de adviesraad. Taken, verplichtingen en randvoorwaarden zijn er in vastgelegd. De Verordening is vastgesteld door de gemeenteraad.

Vertrouwenspersoon

De Amsterdamse Kunstraad werkt met een externe vertrouwenspersoon, Debra Young. Bij haar kunnen adviseurs en bestuursleden van de kunstraad terecht om te overleggen, een melding te doen of een klacht neer te leggen. Debra Young is vertrouwenspersoon bij onder meer Erasmus Universiteit en Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zij is te bereiken via vpodebrayoung@gmail.com. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.

Jaarverslagen

Jaarverslagen t/m 2018 zijn hieronder terug te lezen.

De kunstraad maakt gebruik van rechtenvrije foto’s en van publiciteitsfoto’s door instellingen zelf aangeleverd. Wanneer wij ondanks de zorgvuldige procedure een foto op deze website hebben geplaatst waarvan de rechten niet zijn afgekocht, verzoeken wij de rechthebbenden contact op te nemen met het bureau van de kunstraad.

Bestuur

Commissies

Voor de voorbereiding van adviezen worden door het bestuur commissies gevormd. Deze bestaan uit adviseurs die tot de vaste kring van de kunstraad behoren, aangevuld met leden die specifieke expertise hebben op het onderwerp van advisering. De commissies van de kunstraad zijn divers en multidisciplinair en staan onder leiding van een bestuurslid van de kunstraad. Voor de beoordeling van de aanvragen voor het kunstenplan stelt de kunstraad commissies samen op basis van de deskundigheid die nodig is voor een goede beoordeling van de aanvraag.

 

Bureau