Over de kunstraad

De Amsterdamse Kunstraad, opgericht in 1952, is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur. De kunstraad adviseert het college en de gemeenteraad, op verzoek of uit eigen beweging, over het te voeren beleid op het gebied van kunst en cultuur. Hierbij besteedt de kunstraad aandacht aan de relatie tussen kunst en cultuur en stadsontwikkeling, aan de (internationale) context waarin het beleid vorm moet krijgen en aan kunst en cultuur die geen onderdeel uitmaken van de gesubsidieerde sector. De kunstraad geeft een inhoudelijk oordeel over kunstuitingen en adviseert over het profiel en de strategie van kunstinstellingen. Als adviseur voor het kunstbeleid spreekt de kunstraad zich uit over de verhouding tussen de kunstdisciplines, het voorzieningenniveau, de financiering daarvan en het bereik. 

Verordening kunstraad

De Verordening op de Amsterdamse Kunstraad vormt de grondslag voor de werkwijze van de kunstraad. Taken, verplichtingen en randvoorwaarden zijn erin vastgelegd. De Verordening is vastgesteld door de gemeenteraad. 

Vertrouwens- persoon

De Amsterdamse Kunstraad werkt met een externe vertrouwenspersoon, Debra Young. Bij haar kunnen adviseurs en bestuursleden van de kunstraad terecht om te overleggen, een melding te doen of een klacht neer te leggen. Debra Young is vertrouwenspersoon bij onder meer Erasmus Universiteit en Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Debra is te bereiken via info@atdebrayoung.com. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.

Jaaroverzichten

De kunstraad maakt gebruik van rechtenvrije foto’s en van publiciteitsfoto’s door instellingen zelf aangeleverd. Wanneer wij ondanks de zorgvuldige procedure een foto op deze website hebben geplaatst waarvan de rechten niet zijn afgekocht, verzoeken wij de rechthebbenden contact op te nemen met het bureau van de kunstraad.

Bestuur

Het bestuur van de Amsterdamse Kunstraad wordt benoemd door de gemeenteraad op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaar en kunnen een keer worden herbenoemd voor eenzelfde periode. Het bestuurslidmaatschap van de kunstraad is onverenigbaar met een functie waardoor het lid bestuurlijk of financieel betrokken is bij instellingen die binnen het kunstenplan onder verantwoording van de gemeente vallen, of organisaties die kunstenplansubsidie willen aanvragen. Amsterdamse ambtenaren en leden van het college van B en W en van de gemeenteraad kunnen geen zitting nemen in het bestuur. 

Adviseurs

Bureau