Nieuwsartikel

Rapport Nieuw Amsterdams Peil – Minimale meerkosten Fair Practice Code

In het advies Personele Lasten Kunstenplan dat de kunstraad 1 november jl. uitbracht werd een onderzoeksrapport over de meerkosten van de invoering van de Fair Practice Code aangekondigd. De managementsamenvatting van dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau SiRM, werd bij het advies bijgevoegd om inzichtelijk te maken met welke kosten de gemeente rekening dient te houden om haar doelstelling op het vlak van eerlijk belonen in de kunsten waar te maken. (1)

Het volledige onderzoeksrapport Nieuw Amsterdams Peil is nu beschikbaar. Hierin komt SiRM tot de conclusie dat de totale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code voor de gemeente Amsterdam en het AFK in totaal € 2,8 miljoen in 2021 bedragen. Deze totale meerkosten bestaan ruwweg voor de helft uit een tekortschietende beloning en voor de andere helft uit onbetaald structureel overwerk.

Uitgedrukt als percentage van de personele lasten zijn de meerkosten het hoogste bij de kleine instellingen en het laagste bij grote instellingen. In relatieve zin zijn de meerkosten het hoogste bij muziektheater, in absolute zin het hoogst bij muziek.

Daarnaast zegt SiRM dat als de indexatie van de personele lasten achterblijft bij de rest van de economie, de achterstand van werkenden in de culturele en creatieve sector verder oploopt. Dat is in strijd met de uitgangspunten van de Fair Practice Code.

Rekening houdend met het financieringsaandeel van de gemeente Amsterdam vergt indexatie van de personele lasten in 2020 en 2021 in totaal een bedrag van € 1,9 mln.

De extrapolatie naar de drie volgende jaren van het kunstenplan is niet gemaakt, omdat de gelden voor de start van de vierjarige cyclus opnieuw worden verdeeld en dit uiteraard andere uitkomsten kan opleveren.


  1. In het Coalitieakkoord van 2018 staat: ‘We geven geen substantiële subsidies aan instellingen die zich niet houden aan goed werkgeverschap (Culturele Governance Code, Code Fair Practice en honorariumrichtlijn voor tentoonstellingen)’.