Nieuwsartikel

Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024 vastgesteld

Op woensdag 18 december 2019 zijn de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024 besproken en vastgesteld in de gemeenteraad.

Het debat tussen de woordvoerders cultuur en wethouder Meliani leidde er toe dat De Balie op naam in de Amsterdam Bis wordt opgenomen. Daarnaast wordt aan de functies binnen de Amsterdam Bis een functie voor muziekensembles toegevoegd. Een gezamenlijke motie van het CDA, FvD en VVD, over het buiten beschouwing laten van het actieplan diversiteit en inclusie bij de beoordeling van subsidieaanvragen werd niet aangenomen.

Inclusie en fair practice in Hoofdlijnen

Deniz Karaman dankt de wethouder en ambtenaren namens GroenLinks voor deze Hoofdlijnen: “Het stuk ademt kunst en gaat over de herdefiniëring van kwaliteit.” Volgens Karaman is een geslaagde koerswijziging van eenstemmig naar inclusief beleid ingezet. Karaman plaatst kanttekeningen bij het invoeren van de Fair Practice Code (FPC). Vooral voor de kleinere instellingen voorziet hij uitdagingen bij het toepassen van de FPC. Met een gezamenlijke motie met Bij1 verzoekt hij het college de effecten van de FPC te evalueren ten behoeve van het Kunstenplan 2025-2028.

Sylvana Simons (Bij1) uit ook complimenten aan wethouder Meliani voor deze belangrijpe stap richting inclusie. Bij1 vindt het zorgelijk dat de structurele nominale compensatie wegvalt.

Hendrik-Jan Biemond (PvdA) is eveneens positief over de nieuwe impulsen en perspectieven in deze Hoofdlijnen. PvdA vindt dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn en ziet dat culturele instellingen de inclusieve koers van de gemeente ondersteunen.
Deze koers vindt tevens steun bij Denk. Mourad Taimounti vindt dat de wethouder goed werk verricht om de sector inclusiever te maken.

Actieplan diversiteit en inclusie

Diederik Boomsma (CDA) uit zijn zorgen over het actieplan diversiteit en inclusie, hoewel hij het goed vindt dat instellingen wordt gevraagd nieuwe doelgroepen aan te trekken. Volgens Boomsma is het verplichten van aandacht voor diversiteit op het gebied van programmering, partners en personeel onverstandig.

Dorienke De Grave-Verkerk (VVD) noemt het kunstenplan inspirerend en veelomvattend. De VVD vindt het voldoende dat de sector zelf aan de slag gaat met de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur en wil het actieplan diversiteit en inclusie niet als instapeis inzetten.

Annabel Nanninga (Forum voor Democratie) acht het onwenselijk dat diversiteit een rol speelt bij het toekennen van kunstsubsidies.

Don Ceder (ChristenUnie) is positief over de koers van het college maar heeft bedenkingen bij de eisen die het college wil stellen omtrent diversiteit.

In een motie, mede ondertekend door de VVD en het Forum voor Democratie, stelt Boomsma voor het actieplan diversiteit en inclusie geheel buiten beschouwing te houden bij het beoordelen van de subsidieaanvragen.

Muziekensembles en De Balie in de Amsterdam Bis

Boomsma dient ook een motie in waarin het college wordt verzocht te onderzoeken hoe buitenschools muziekonderwijs toegankelijker gemaakt kan worden met de nadruk op het bespelen van een instrument.

Daarnaast pleit Boomsma voor het toevoegen van een 9e functie voor vier muziekensembles in de Amsterdam Bis; een blazersensemble, een strijkersensemble, een ensemble voor hedendaagse muziek en een koor. Het amendement wordt samen met D66, PvdA, en CU ingediend.

Een amendement waarin wordt voorgesteld om De Balie op grond van diens unieke karakter op naam aan de Amsterdam Bis toe te voegen, wordt ondertekend door CDA, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie (CU) en Partij van de Ouderen.

Relatie gemeente en ontwikkelbuurten

Marijn Bosman (D66) vindt het onwenselijk dat instellingen en initiatieven zonder subsidierelatie niet meer in aanraking komen met de gemeente. In een motie pleit zij voor betere informatievoorziening over het inzetten van de gemeente voor andere zaken dan subsidie, bijvoorbeeld via een online loket. Een motie om als subsidievoorwaarde op te nemen dat instellingen geen kaarten aan wederverkopers mogen verstrekken wordt mede ondertekend door Erik Flentge (SP).

Erik Flentge pleit tevens voor meer aandacht voor ontwikkelbuurten en verzoekt de wethouder het plan om de Uitmarkt te verplaatsen naar stadsdeel Zuidoost uit te voeren.

Na de reactie van wethouder Meliani wordt door de gemeenteraad gestemd. De Hoofdlijnen 2021-2024 kunnen rekenen op een breed politiek draagvlak. Naast CDA en Forum voor Democratie stemden VVD en Partij van de Ouderen tegen de voordracht.