Nieuwsartikel

Afstemmen op AT5 – vervolg

Trefwoorden

Op 13 februari jongstleden heeft het college een beleidsbrief gestuurd aan de gemeenteraad met daarin de uitgangspunten voor lokale publieke media voor de periode 2019 – 2023. Uit de brief blijkt dat het college van B en W het advies Afstemmen op AT5 van de Amsterdamse Kunstraad voor een groot deel heeft overgenomen.

at5-inline-ketsgroen
In november 2016 bracht de AKr op verzoek van de wethouder dit advies uit over de toekomst van de Amsterdamse lokale media. Parallel aan deze advisering liep de uitvoering van een tussentijdse evaluatie, eveneens in opdracht van de gemeente, zoals afgesproken bij het aangaan van de tienjarige overeenkomst met de Publieke Omroep Amsterdam (POA) in 2012.

AT5 is sinds 2012 financieel in rustiger vaarwater gekomen, dankzij het partnerschap met de regionale omroep NH. Keerzijde hiervan is, dat de onafhankelijke positie en het vrijzinnige karakter van AT5 in het geding komen, zo schreef de AKr.

 

bestuur en organisatie

De twee organisaties, NH en AT5, fungeren in nauwe onderlinge samenhang met een directeur en een hoofdredacteur die deze functies vervullen voor beide zenders. In navolging van het advies van de kunstraad, pleit het college nu voor meer transparantie in de organisatiestructuur: helderheid in verdeling van taken en bevoegdheden en een evenwichtige stemverdeling in het bestuur. Het bestuur dient meerkoppig te zijn en uit een oneven aantal leden te bestaan. Dat betekent dat POA het bestuur dient uit te breiden met ten minste een persoon. In lijn met de kunstraad acht de gemeente het onwenselijk wanneer één persoon bepalende functies bij zowel POA, AT5 als NH bekleedt.

diversiteit

De kunstraad constateerde destijds dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt in het bereiken van een afspiegeling van de stad in de personele samenstelling evenals de programmering van de zender. Het college spreekt nu de verwachting uit dat de omroep concrete acties gaat ondernemen om de diversiteit in het personeelsbestand te vergroten. Ook inzake programmering sluit het college zich aan bij de bevindingen van de kunstraad. Het lokale media-aanbod zou zich moeten focussen op een breed publiek, met aandacht voor de vele groepen en culturen die de stad rijk is. Het college verwacht dat POA het beleid omtrent media-aanbod kritisch bekijkt om een visie te ontwikkelen op het bereiken van alle Amsterdammers.

mediagebruik

Om het diverse Amsterdamse publiek te bereiken, zouden mogelijkheden op het gebied van moderne mediacontentcreatie nog beter benut kunnen worden. De AKr adviseerde AT5 om zich te richten op online communities rondom specifieke programma’s. Het is goed dat AT5 in zijn plannen heeft aangegeven zich te richten op het verder ontwikkelen op het cross mediale vlak. De kunstraad adviseerde om langs deze wegen nog meer te inventariseren wat er speelt. Een sprekend voorbeeld hierbij is het fijnmazig netwerk zoals waarover SALTO beschikt. Het college neemt het advies van de kunstraad over en verwacht dat POA in de komende periode concrete ontwikkelingen laat zien bij het inzetten en uitbouwen van verschillende mediaplatforms en -kanalen.

veertiende regionale omroep

Het toekomstbeeld van AT5 als veertiende regionale zender, zoals de AKr heeft geagendeerd, blijft volgens het college een wenkend perspectief. De wethouder Lokale Media zegt toe dit actief te agenderen bij de minister voor Media.
Eerder al, in 2015, adviseerde zowel de AKr als de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Dekker en wethouder Ollongren om AT5 te maken tot de veertiende regionale omroep, voor groot-Amsterdam, om bewoners van de regio Amsterdam te voorzien van sociaal, politiek en cultureel nieuws geënt op de collectieve identiteit van de bewoners in die regio. Wijzigingen in de Mediawet, aangenomen in 2016, bemoeilijken dit traject.

gemeenteraad

Het nieuwe beleid ten aanzien van AT5 is in de gemeenteraad positief ontvangen. D66-woordvoerder Marcel van den Heuvel toonde zich ‘heel tevreden’, omdat zijn kritiek op de Publieke Omroep Amsterdam weerklank had gevonden. Van den Heuvel was het raadslid met de meeste affiniteit met dit onderwerp. Hij keert niet terug na de verkiezingen en wees in zijn laatste optreden in de commissie Jeugd en Cultuur op een grote omissie. Waarom heeft Amsterdam geen lokaal radiostation dat in de auto te beluisteren is? De wethouder stuurt hier nog een brief over naar de raad voor de laatste plenaire sessie op 14 en 15 maart.  Ze wist niet welke sturingsinstrumenten ze hiervoor precies heeft en merkte op dat het wel geld ging kosten.