Nieuwsartikel

Advies Internationale kunstenaars besproken

Vandaag heeft de raadscommissie JC gesproken over het AKr-advies Amsterdam voor internationale kunstenaars en de bestuurlijke reactie daarop. Dit advies was aan de kunstraad gevraagd in reactie op het initiatiefvoorstel van GroenLinks voor een kunstenaarsvisum voor de stad Amsterdam. Kern van het AKr-advies is, dat het vestigingsklimaat voor internationale kunstenaars op een aantal manieren kan worden verbeterd.

Lene Grooten (GroenLinks) dankt de AKr en het college voor de uitvoerige documenten, een maximale inzet naar aanleiding van haar initiatiefvoorstel. Het advies van de AKr is wat haar betreft helder, zij stipt een paar punten aan.

De AKr adviseert een aanspreekpunt in Amsterdam te creëren, waar zowel kunstenaars als culturele instellingen terecht kunnen met vragen rond visum- en verblijfsvergunningmogelijkheden. GroenLinks is van mening dat inderdaad alles ingezet moet worden op het vergroten van de vindbaarheid. De wethouder geeft aan te bekijken of het Expatcenter deze functie kan vervullen.
Volgens Grooten kun je het vraagstuk ook van de andere kant benaderen: actief scouten om zo kunstenaars naar Amsterdam te halen. Zij vraagt naar de mening van de kunstraad in deze. Hierop geeft Guikje Roethof aan veel te voelen voor die benadering omdat je dan de kant van de problemen en de hindernissen verruilt voor het domein van de kansen. Een positieve outreach past volgens haar bij de positie van Amsterdam als cultuurstad.

In het advies adviseert de AKr het college een gesprek aan te gaan met het ministerie van OCW om bij het toetsen van asielaanvragen gehanteerde definitie van ‘wezenlijk Nederlands belang’ op te rekken en om daarnaast een ‘wezenlijk Amsterdams belang’ te introduceren. Het idee is in de toekomst Amsterdamse aanvragen ook door Amsterdam te laten toetsen, en niet landelijk zoals nu het geval is. Lene Grooten vraagt de wethouder of dit gesprek binnenkort plaats zal vinden. De wethouder laat weten het gesprek met Den Haag binnen afzienbare tijd te willen voeren.

Op het punt van het vestigingsbeleid spreekt Lene Grooten haar zorg uit voor de prijsverhogingen die op de loer liggen en vraagt de wethouder of daar nu al iets mee gedaan kan worden. De wethouder zegt dat de atelierwoningen haar aandacht hebben.

Het laatste punt dat Grooten aanstipt betreft het verschil van mening tussen de AKr en college over de City Deal Warm Welkom Talent. Het college schrijft dat het voor kunstenaars makkelijker en overzichtelijker zal worden als zij een verblijfs- en werkvergunning kunnen aanvragen via de route van de City Deal Warm Welkom Talent. De kunstraad meent dat de bestaande visummogelijkheden voor kunstenaars ruimer en laagdrempeliger zijn dan deze nieuwe regeling, die de kunstraad wel geschikt acht voor zogeheten creatieven (beoefenaars van toegepaste kunst).
Grooten vraagt de wethouder waarom deze deal volgens haar voor kunstenaars wél de juiste vorm is. Raadsleden Timman, Bouchibti en Duijndam spreken ook hun dank en complimenten uit aan GroenLinks, het college en de kunstraad en sluiten zich aan bij de laatste vraag van hun collega aangaande de City Deal.

Guikje Roethof legt uit dat het business model van autonome kunstenaars een andere structuur en andere (beduidend lagere) inkomsten kent, met het gevolg dat deze groep mensen meestal niet kan voldoen aan de (inkomens)eisen die aan zelfstandigen gesteld worden. De wethouder geeft aan dat binnen de City Deal Warm Welkom wellicht aanpassingen mogelijk zijn, zodat dit bezwaar ondervangen kan worden. Ook daarover gaat zij in gesprek met Den Haag.