Nieuwsartikel

Evaluatie Kunstenplan & Evaluatie Basispakket

Vlak voor de verkiezingen zijn twee voor de culturele sector belangrijke evaluatierapporten aangeboden aan de gemeenteraad. De Evaluatie totstandkoming Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020 door APE | onderzoek & advies en de Evaluatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie door de DSP-groep.

Over de Evaluatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie door de DSP-groep heeft de kunstraad op 3 april een advies uitgebracht. Hierin doet de kunstraad een aantal aanbevelingen. Om tot een verbreding van het basispakket te komen, pleit de kunstraad voor meer lucht in het systeem dat nu te top down georganiseerd is. Geef de scholen meer regie en meer keuzemogelijkheden. Maak een einde aan de voorkeurspositie van muziek en zoek aansluiting bij onderwijsvernieuwingen als 21st Century Skills. Ook moet er volgens de kunstraad meer oog komen voor culturele diversiteit in het basispakket.
De financiering van het basispakket is complex, omdat veel verschillende ‘potjes’ worden aangesproken. De kunstraad adviseert de financiering te vereenvoudigen, zodat de besteding van de middelen transparanter wordt. Tevens moeten er meer ‘harde’ cijfers komen over het aantal bereikte leerlingen.

 

De kunstraad wijst er in dit advies op dat het coalitieakkoord uit 2014 op het onderdeel cultuureducatie niet is uitgevoerd. Daarin staat: ‘Scholen worden zelf verantwoordelijk voor het cultuureducatieprogramma en krijgen meer vrijheid bij de invulling hiervan. De gemeente zal hierin een ondersteunende rol spelen. Het convenant cultuureducatie wordt aangepast om dit beter mogelijk te maken.’ De aanbevelingen die DSP-groep nu doet zijn in lijn met het coalitieakkoord van 2014. De kunstraad heeft in vier adviezen (Verkenning – 2014, Voor elk wat wils – 2015, Functiehuis voor de Kunsten – 2015 en de Tussentijdse evaluatie muziekeducatiefunctie – 2015) aangedrongen op uitvoering van het coalitieakkoord en het daadwerkelijk in gang zetten van de ‘vernieuwingsthema’s’.

 

Met het doorvoeren van een stelselwijziging in de kunstenplansystematiek is wél uitvoering gegeven aan een opdracht uit het coalitieakkoord van 2014. De Evaluatie totstandkoming Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020 geeft een redelijk rooskleurig beeld van deze majeure verandering in de toedeling van de kunstenplangelden. In 2015 heeft de wethouder zelf een A-Bis samengesteld en een groot deel van de aanvragen die eerder voor advies aan de kunstraad werden voorgelegd, overgeheveld naar het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De onderzoekers hebben hun oren op diverse plekken te luisteren gelegd en komen met vrij opmerkelijke conclusies. De cultuurwoordvoerders die de stelselwijziging hebben meegemaakt kunnen deze evaluatie niet meer bespreken, want het stuk werd op 20 maart, de dag voor de verkiezingen, naar de gemeenteraad gestuurd. De kunstraad beraadt zich nog op een reactie op deze evaluatie.