Nieuwsartikel

College reageert op De Stad is nooit af

‘Bouw aan de toekomst en behoud het verleden’, onder dat motto adviseerde de kunstraad dit voorjaar over de schaalsprong die Amsterdam in het komende decennium moet maken. Het college kwam kort voor het zomerreces met een uitgebreide bestuurlijke reactie.

Het college van burgemeester en wethouders spreekt zijn waardering uit voor het advies van de Amsterdamse Kunstraad (AKr) en noemt De stad is nooit af een ‘breed en constructief advies dat een grote variëteit aan aanbevelingen bevat’. Het advies bevat aanknopingspunten voor accentverschuiving, nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen, aldus het college. Er is waardering voor de actieve opstelling van de AKr in het meedenken over de schaalsprong die stad en regio nu beleven.

UNESCO GEBIED

In verband met de drukte in de binnenstad heeft de AKr geadviseerd om de bescherming van de 17e-eeuwse grachtengordel serieus te nemen en de aanbevelingen van UNESCO bij het toekennen van de Werelderfgoedstatus in 2009 te bewaken. De kunstraad noemde specifiek de agressieve neonreclames in het UNESCO-gebied en de hoogbouwplannen in de directe omgeving. Uit de bestuurlijke reactie blijkt dat de gemeente de plannen voor hoogbouw in de Sluisbuurt (Zeeburgereiland) onderwerpt aan een Hoogbouw Effect Rapportage (HER) en via via navraag doet bij UNESCO in Parijs om te horen of de plannen voor hoogbouw in de Sluisbuurt de status van Werelderfgoed in gevaar brengen.

De andere zes aanbevelingen van de kunstraad ten aanzien van het gebied dat tot het UNESCO-erfgoed behoort, worden (deels) in praktijk gebracht door de gemeente en anders overwogen. De uitvoeringsagenda Mobiliteit maakt reeds een begin met aanbeveling 3 van de kunstraad om de binnenstad stap voor stap autovrij te maken. Het pleidooi voor een revitalisering van het Witte Fietsenplan ontlokt het college van B en W de stellingname dat ‘het gebruik van commercieel gebruik van openbare fietsenrekken, ook door deelfietsen, ongewenst is’. Daardoor ligt de vraag open hoe de gemeente wel de eigen doelstelling van ‘meer fietsritten met minder fietsen’ gaat realiseren.

De aanbeveling van de AKr het werkgebied van 1012Inc uit te breiden naar het gebied in de zone van het UNESCO-erfgoed neemt het college over, met de toezegging dat aankopen buiten het postcodegebied 1012 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente heeft kennis genomen van het initiatief voor FairBnB als alternatief voor verhuur via AirBnB. Het college vindt het idee sympathiek, maar neemt een erg afwachtende houding in door te stellen dat het de initiatiefnemers ‘vrij staat dit idee nader uit te werken’.

De bedoeling van de aanbeveling van de AKr om het Marineterrein te bestemmen voor de kinderen van de stad is niet overgekomen. Het college stelt dat het terrein moet uitgroeien tot een internationaal toonaangevende innovatieve werkplaats en dat bij de ontwikkeling nadrukkelijk aandacht zal worden besteed aan groene kwaliteit en bewegen. ‘De aandacht voor kinderen kan hierin meegenomen worden’. Wat de kunstraad betreft zouden de kinderen, geheel in de geest van Aldo van Eyck en Jakoba Mulder, voorop moeten staan.

Afbeelding: Jenna Arts

BIJDRAGE CULTUURSECTOR BIJ SPREIDING BEZOEKERS

De behoefte aan gezichtsbepalende culturele instituten buiten het centrum wordt door het college impliciet onderschreven. Het Amsterdam Museum is al actief in gesprek met het Stadsdeel Nieuw-West over een dependance en een design museum op de Zuidas, zoals de kunstraad adviseerde, behoort tot de mogelijkheden. Renovatie van het Amsterdamse Bostheater en een uitbreiding van de culturele functies aldaar zijn reeds onderwerp van bespiegeling. De ontwerpwedstrijd voor landschapskunst die de kunstraad aanbeveelt, past in dat proces en neemt het college dus over.

De aanbeveling een Stadsbouwmeester aan te stellen is inmiddels opgepikt door de gemeenteraad en het college heeft in een uitvoerige brief uitgelegd waarom daar op dit moment niet voor is gekozen. Ronduit verheugend is de beleidswijziging rond de uitgifte van grond. Aangezien kunstenaars en creatieve ondernemers steeds lastiger een plek in de stad kunnen vinden, c.q. betalen, heeft het college besloten bij gronduitgifte voor nieuwbouw voortaan broedplaatsen (naast winkels en horeca) een vast onderdeel te maken.
Het college wijst de aanbeveling om een vast percentage van de toeristenbelasting te oormerken voor cultuur af.

DE ROL VAN ARCHITECTEN, ONTWERPERS EN KUNSTENAARS BIJ DE STADSUITBREIDING

Naar aanleiding van het advies bij de bouw van nieuwe wijken een maximale mix van functies na te streven, merkt het college op dat deze ambitie al is opgenomen in de Structuurvisie en het werkprogramma Ruimte voor de Stad. In De stad is nooit af richt de kunstraad zijn aandacht op de gemengde stad die ook een inclusieve stad moet zijn en op de noodzaak centrum en periferie samen de identiteit van Amsterdam te laten bepalen. Ter verhoging van de herkenbare kwaliteit van de randen van de stad adviseert de kunstraad het succes van de klusflat in Zuidoost elders na te volgen. Het college omarmt dit voorstel waar nu nog geen actief beleid op is. Ook de aanbeveling van de AKr bewoners reeds in de planfase van de nieuwbouw te betrekken noemt het college ‘interessant’.

De impuls in het Stadsdeel Zuidoost door de uitvoering van het reeds uitgedachte Floriade-plan onder een andere naam, neemt het college niet over. De officiële naam voor de Floriade is Floriade Amsterdam-Almere, en het college suggereert dat uitvoering afbreuk zou doen aan de uitverkiezing van Almere als thuisbasis van de Floriade 2022. Wel kunnen er op diverse plekken bloemexposities geplaatst worden met een verwijzing naar de Floriade in Almere. Een expositie in het Stedelijk Museum over Amsterdam in 2040 betitelt het college als ‘een mooi idee’.

Het college gaat uitgebreid in op de aanbeveling van de kunstraad om de langetermijnvisies van de architectenbureaus UNStudio en HofmanDujardin in uitvoering te nemen. Het eerste, Snelweg x stad betreft het doorbreken van de (psychologische) barrière die gevormd wordt door de A10 west, het tweede, OAmsterdam beoogt het uitbreiden van het centrum van Amsterdam met een halve cirkel in Amsterdam Noord. De nieuwe binnenring van 16 kilometer doorsnee kan de historische relatie van Amsterdam met het water verstevigen. Uit de bestuurlijke reactie blijkt dat het college zich bewust is van deze mogelijkheden. Op de westelijke ringweg wordt door de gemeente al aangestuurd op ‘één samenhangend geheel’ en de bruggen over het IJ die nodig zijn om OAmsterdam levensvatbaar te maken, zijn volop in discussie.

Het advies van de kunstraad en de bestuurlijke reactie van het college worden naar alle waarschijnlijkheid besproken in de eerste commissievergadering JC na het zomerreces.