Nieuwsartikel

Insprekers bij behandeling kunstenplan

Op donderdagochtend 27 oktober werd in de commissie J&C het Kunstenplan 2017-2020 besproken, waar het advies van de kunstraad bij betrokken werd. Tijdens een inspreekronde kregen ongeveer 10 insprekers de gelegenheid kort in te gaan op het Kunstenplan. Er werd waardering geuit over het kunstenplan en de extra 7,6 miljoen die voor het kunstenplan beschikbaar is gemaakt, de manier waarop AFK met een krappe planning te werk is gegaan en over het toepassen van de indexering per 2017. Ook werden er vragen gesteld en zorgen kenbaar gemaakt, waarbij het advies van de kunstraad verschillende keren aangehaald werd:

 

Cultuureducatie

Namens ACI, sprak Annet Lekkerkerker in en zij gaf aan dat ACI positief is over de ruime aandacht voor cultuureducatie. Wel vraagt ACI zich af hoe de verbreding naar andere disciplines gerealiseerd  en hoe de kwaliteit van het aanbod gemeten dient te worden. ACI is benieuwd naar hoe vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd zullen worden.

AFK
Conform het advies van de kunstraad vindt het ACI ook dat nieuwe regelingen van AFK eerst, voorzien van een AKr advies, ter beoordeling aan de raad voorgelegd zouden moeten worden. Ook de procedure bij het AFK kwam uitvoerig aan bod. Een termijn van 3 dagen om te reageren op het preadvies, midden in de zomer, is heel kort, zo stelde de heer Salem van Festival Cinema Arabe. Erik Akkermans, die namens Dansmakers Amsterdam (DMA) insprak, gaf aan eveneens moeite te hebben met de procedure. De bezwaarprocedure van DMA bij AFK loopt nog, zodat er erg krap op het starten van het nieuwe kunstenplan nog onduidelijkheid bestaat over de positie van het dansproductiehuis. In deze situatie verkeren verschillende instellingen zich momenteel.

 

Cultureel Ondernemerschap

Diverse insprekers refereerden aan de door het ACI opgeworpen vragen over hoe cultureel ondernemerschap beoordeeld wordt. Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger vindt dat er inconsistent omgegaan wordt met cultureel ondernemerschap. Zo bleek Pakhuis te zwak voor de A-Bis, maar te sterk qua bedrijfsvoering om subsidie te ontvangen van het AFK.

Stadsdeelgelden
Een aantal van de insprekers, zoals mevrouw Willemsen van Imagine IC en Raymond Walravens van Rialto, brachten de bezuinigingen op de stadsdelen en het overhevelen van de stadsdeelgelden naar de centrale stad aan de orde. Zij pleitten voor meer duidelijkheid op dit gebied en verzochten om oog te hebben voor de problemen die zijn ontstaan hierdoor.

 

Cultuurhuizen

Namens Oostblok sprak mevrouw Houwing in, die wees op het de wens om op termijn een vijfde cultuurhuis aan te wijzen in Oost of Zuid. Met een afwijzing van het AFK en het om administratieve redenen ook niet in aanmerking kunnen komen voor de tweejarige regeling bij AFK, lijkt het tegenovergestelde van het beleidsvoornemen bewerkstelligd te worden.

 

Talentontwikkeling dans

Erik Akkermans vroeg namens Dansmakers Amsterdam (DMA) aandacht voor talentontwikkeling binnen de dans in Amsterdam. Met minder of geen toegekende landelijke middelen voor verschillende dansinstellingen en de verminderde subsidie aan Dansmakers zal een lacune in de keten van dans gaan ontstaan, zo betoogde Akkermans.

Kostprijs dekkende huren

Mevrouw Cannegieter deed een beroep op de gemeente om mee te denken over een oplossing voor het Marionettentheater, die een negatieve beoordeling van het AFK ontving. Zelf opperde ze om de kostprijs dekkende huren die op termijn ingevoerd zullen gaan worden, al eerder in te laten gaan. In het geval van het Marionettentheater zou dat betekenen dat voor de loods die nu wordt aangemerkt als monumentaal pand minder huur betaald hoeft te worden.