Nieuwsartikel

Gedragscode

In artikel 4.5 van de Verordening op de Amsterdamse Kunstraad 2015 staat dat de kunstraad in aanvulling op het betreffende artikel een Gedragscode hanteert om te allen tijde vooringenomenheid bij het beoordelen van subsidieaanvragen van instellingen te voorkomen. Deze Gedragscode is een uitwerking van artikel 4 en artikel 7 van de Verordening.

Met de Gedragscode beoogt de Amsterdamse Kunstraad 2015 de volgende beginselen te borgen: integriteit en onpartijdigheid, openheid, betrokkenheid van het culturele veld, evaluatie en verantwoordelijkheid.

 


Onafhankelijkheid

  • leden van de kunstraad hebben geen bestuurlijke belangen in de door het kunstenplan gesubsidieerde A-Bis instellingen in Amsterdam.
  • leden van de kunstraad vervullen geen betaalde functies in een van de A-Bis instellingen.
  • leden van de kunstraad geven geen betaald advies aan een van de A-Bis instellingen.
  • leden van de kunstraad zijn niet in dienst van of werken in opdracht van de Afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam.

Meldingsplicht

Leden van het bestuur en de commissies melden bestuurlijke posities die zij van plan zijn te gaan bekleden in de culturele sector aan de algemeen secretaris van de AKr met het oog op mogelijke samenwerkingsverbanden met A-Bis instellingen.

Publicatieplicht

De Amsterdamse Kunstraad vermeldt op de website alle functies en nevenfunctie van zijn adviseurs, met name de functies bij instellingen die kunstenplansubsidie aanvragen/ontvangen van het AFK en/of instellingen die (vaste) bespeler zijn van een van de A-Bis instellingen.

Giften

Leden nemen geen giften in ontvangst van de instellingen die zijn opgenomen in de A-Bis. Uitzonderingen hierop zijn:

–    vrijkaarten voor openingen, voorstellingen, concerten, presentaties en dergelijke
–    deelname aan recepties bij openingen van tentoonstellingen, premières en dergelijke

Bij twijfel over acceptatie raadpleegt het lid de algemeen secretaris.
Bij een poging tot omkoping wordt de voorzitter ingelicht.

Bedreiging

Leden die bedreigd worden en/of in hun functie gehinderd, lichten de voorzitter in.

Woordvoering

Uitsluitend de voorzitter en de algemeen secretaris van de AKr zijn woordvoerder naar de pers.
De voorzitter kan zich bij afwezigheid laten vervangen door de vicevoorzitter. De voorzitter behandelt vragen van de pers van bestuurlijke aard en geeft toelichting op uitgebrachte adviezen.
De algemeen secretaris behandelt vragen van de pers van procedurele aard en geeft toelichting op het proces van de besluitvorming binnen de kunstraad.

Procedures en besluitvorming

De Amsterdamse Kunstraad vermeldt op de website hoe de raad is ingericht en hoe de raad komt tot besluitvorming. Daarbij streeft de Amsterdamse Kunstraad ernaar zijn taken zo transparant mogelijk uit te voeren en zoveel mogelijk informatie toegankelijk te maken.

Debat met kunstenpraktijk

De Amsterdamse Kunstraad zorgt voor een actieve wisselwerking met het culturele veld door op diverse manieren ter voorbereiding van adviezen informatie uit het culturele veld op te halen. Hiermee zorgt de Amsterdamse Kunstraad voor een inbreng uit het culturele veld (nationaal en internationaal) in de beleidsadvisering.

Evaluatie en verantwoording

De Amsterdamse Kunstraad legt verantwoording af in zijn jaarverslag aan de gemeente, door wie de Amsterdamse Kunstraad wordt gefinancierd. Het jaarverslag bevat in ieder geval informatie over het aantal gegeven adviezen gevraagd en ongevraagd en de wijze waarop de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van de A-Bis verloopt.

 

PDF