Nieuwsartikel

Advies Personele lasten kunstenplan

In de begroting voor 2020 staat het voornemen van het College van B en W om te korten op de nominale compensatie van cultuursubsidies. De kunstraad wijst de gemeente op het cumulerend effect van dit type bezuiniging. Door de stijging van vaste lasten voor personeel en vastgoed worden culturele instellingen bij het uitblijven van de compensatie in een krimpscenario geduwd. Deze bezuiniging op de kunstensector staat in scherp contrast tot de beleidsambities van dit College bijvoorbeeld op het vlak van Fair Practice.

Vooruitlopend op het Advies Hoofdlijnen Kunstenplan 2021-2024 stuurt de kunstraad een managementsamenvatting naar de gemeenteraad van een onderzoek dat door bureau SiRM is uitgevoerd. SiRM heeft in opdracht van de kunstraad onderzocht met welke kosten de gemeente rekening moet houden om haar doelstelling op het vlak van eerlijk belonen in de kunstensector waar te maken. Eerder deed SiRM landelijk onderzoek naar de kosten van de toepassing van de Fair Practice Code.

De kunstraad heeft besloten de samenvatting van de resultaten als een apart advies te presenteren met het oog op de beraadslagingen over de begroting voor 2020 die op 6 en 7 november zullen plaatsvinden. Een belangrijke uitkomst is namelijk dat naast de meerkosten voor Fair Practice vanaf 2021, ook de indexatie van de personele lasten in 2020 en 2021 een sterk stijgende curve laten zien.