Nieuwsartikel

Rapport cultuureducatie commissie Jeugd & Cultuur

Trefwoorden

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Jeugd en Cultuur op 12 mei werd het adviesrapport Cultuureducatie in Amsterdam. Samenhang, kwaliteit en terughoudendheid van Paul Collard besproken. De Amsterdamse Kunstraad gaf hier op 10 mei een reactie op. Voorafgaand aan het opinie vormende debat in de commissie – in het najaar vindt het besluitvormende debat plaats- meldden zich twee insprekers: Kees Blijleven namens ACI en Adriën Schilder van SEP. Beide insprekers waren blij met het rapport en zowel ACI als SEP konden zich in grote lijnen vinden in de strekking van het rapport. Wel plaatsten zij kanttekeningen bij sommige van de aanbevelingen van Collard, vooral ten aanzien van het uitbreiden van het takkenpakket van Mocca. Van het ACI volgt binnenkort nog een schriftelijke reactie.

Na de insprekers kwamen de raadsleden aan het woord. Het adviesrapport werd door de commissieleden zeer gewaardeerd. In de gedegen analyse zijn verschillende relevante partijen betrokken, wat hielp om de complexe materie inzichtelijker en transparanter te maken, vond de commissie. De centrale vraag die naar voren kwam is, hoe de markt van cultuureducatie met een groot aantal verschillende stakeholders het best kan werken, waarbij een meerderheid er voor leek te voelen meer regie bij de scholen te leggen. De raadsleden stelden diverse vragen en plaatsten een aantal kanttekeningen, waarbij ook gerefereerd werd aan het briefadvies van de AKr. De vragen, die wethouder Ollongren aan het einde van het debat beantwoordde, hadden in grote lijnen betrekking op:

  • De rol van Mocca die op sommige punten niet helemaal helder uitgewerkt wordt in het rapport; Besloten werd een werkbezoek aan Mocca af te leggen om te bespreken hoe invulling te geven aan de nieuwe rol. In ieder geval zouden de makelaars- en beoordelingsfunctie niet samen moeten vallen. Ook SEP en De PIT zullen bezocht worden;
  • Het overaanbod van cultuur educatieve activiteiten. In plaats van culturele instellingen te adviseren terughoudend te zijn in aanbod, zoals Collard doet, wordt gepleit voor het aanbrengen van meer focus. Daarnaast moet er aandacht zijn voor instellingen die cultuureducatie als kerntaak hebben;
  • Verbreden van het aanbod (van muziek) naar meerdere disciplines;
  • Vraagsturing van scholen, waarbij de kaders en de identiteit van de school zo goed mogelijk met het aanbod gelinkt moet worden. De regie komt dus meer bij scholen te liggen;
  • Versimpelen van het vouchersysteem, dat nu niet inzichtelijk genoeg is;
  • Buitenschoolse educatie moet beschikbaar zijn voor alle kinderen in Amsterdam, ongeacht sociale klasse of culturele achtergrond;
  • De rol die de OBA-filialen kunnen spelen in het bereiken van kinderen in Amsterdam;
  • De rol van het kunstvakonderwijs is niet in het rapport van Collard meegenomen, maar deze is wel relevant en van belang.

Ollongren zegde toe een planning te zullen maken voor de gemeenteraad, omdat het onvoldoende duidelijk was op welke termijn de veranderingen zouden kunnen worden ingevoerd. De wethouder hecht aan een gefaseerde implementatie. Er moet verandering en verbetering plaatsvinden, maar wel op een zorgvuldige manier en in overleg met betrokkenen. Voor de zomer zal er een brief met een planning gestuurd worden, waarin ook de nog openstaande vragen van de raadsleden beantwoord worden.