Nieuwsartikel

Kunstraad adviseert over Kunstenplan 2017-2020

Wethouder Kunst en Cultuur Kajsa Ollongren heeft de Amsterdamse Kunstraad om advies gevraagd over het Kunstenplan 2017-2020. In het kunstenplan is het eerdere advies van de kunstraad Zo mooi anders, over de aanvragen van de A-Bis instellingen, integraal opgenomen. Ook de beschikkingen van het AFK zijn overgenomen, waarmee de wethouder laat zien, dat zij zelf invulling geeft aan het voornemen in het coalitieakkoord om de politiek op afstand van de subsidieverstrekking te zetten.

De kunstraad meent dat het op afstand plaatsen van de politiek bij individuele subsidietoekenningen, zoals is gebeurd bij de stelselwijziging, niet hoeft te betekenen dat de gemeenteraad zeggenschap verliest over de wijze waarop de gemeente Amsterdam omgaat met de sector als geheel.
De AKr adviseert bij het opstellen van regelingen door het AFK voortaan de volgende route te bewandelen: het AFK stelt een nieuwe regeling op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college van B en W. Het college vraagt advies aan de AKr en stuurt de conceptregeling met het advies naar de gemeenteraad ter vaststelling.

Andere punten, waar de kunstraad in dit advies aandacht voor vraagt, liggen op het terrein van Cultuureducatie. De ambities uit het Coalitieakkoord om meer regie bij de scholen te leggen en de dominante positie van Muziek in het Basispakket Cultuureducatie af te bouwen ten behoeve van andere disciplines, zijn nog niet verwezenlijkt. Daarom is het goed dat de wethouder de evaluatie van het convenant Basispakket Cultuureducatie naar voren haalt.

Lees hier het volledige advies