Nieuwsartikel

Behandeling kunstenplan 2017-2020 in cie JC

Voor de inhoudelijke behandeling van het Kunstenplan 2017-2020 had de raadscommissie Jeugd en Cultuur bijna de hele morgen uitgetrokken.

Namens de VVD brak Samira Bouchibti een lans voor een  cultuurhuis in Amsterdam Oost. Zij vroeg de visie van de wethouder op cultureel ondernemerschap. ‘Vindt zij net als de VVD dat goed cultureel ondernemerschap niet beloond zou moeten worden met subsidie?’ De visie van de VVD riep bij de andere partijen wat vragen op. Met name het CDA vroeg zich af hoe het kon dat de VVD goed cultureel ondernemerschap niet met subsidie wilde belonen. Tot slot wees Bouchibti op de late planning van de procedure. Sommige instellingen weten pas in een heel laat stadium waar ze aan toe zijn.

Zeeger Ernsting (GroenLinks) vond ook dat de planning en de procedure beter hadden kunnen verlopen: ‘Er wordt nu in de commissie over het kunstenplan gesproken, terwijl nog 21 bezwaarzaken niet afgehandeld zijn.’ Hij vroeg zich af welke financiële risico’s met het afwikkelen van deze procedures gemoeid zijn.  Daarnaast pleitte hij ervoor om ten aanzien van cultureel ondernemerschap het gehele kunstenplan uniform te benaderen.
Ook vroeg hij zich af hoe de criteria toegepast en gewogen zijn door het AFK en stelde voor een overzicht te laten maken door het AFK. Net als de AKr vond Ernsting dat het in het kunstenplan op veel punten ontbreekt aan een richtinggevende visie. Tevens vroeg Ernsting aandacht voor onderwerpen die al eerder aan bod waren gekomen: concretere invulling van het cluster cultuureducatie, culturele diversiteit, de zakelijke en inhoudelijke positie van de cultuurhuizen en instellingen die tussen wal en schip zijn geraakt door de stelselwijziging.

Pia van den Berg (PvdA) gaf aan de afstemming tussen rijk en het AFK van belang te vinden. Vervolgens sloot ze aan bij de VVD ten aan zien van de wenselijkheid van het ontwikkelen van een 5e cultuurhuis in Oost en erkende ze het probleem ten aanzien van talentontwikkeling dat met het dalen van het subsidiebudget van Dansmakers Amsterdam en andere instellingen is ontstaan. Van den Berg vond dat nieuwe regelingen van het AFK eerst aan de gemeente voorgelegd dienen te worden, omdat ze nu de indruk heeft gekregen dat het AFK niet volgens de Hoofdlijnen handelt.
Tevens was ze van mening dat de planning van de door het AFK gevolgde procedures beter kan en sloot zich aan bij de vraag over de risico’s die de lopende procedures met zich mee brengen. Ten aanzien van het cluster cultuureducatie constateerde Van den Berg dat er nog steeds veel budget naar de discipline muziek gaat, terwijl juist verbreed zou worden. Over de veranderde rol van Mocca vroeg de PvdA zich af hoe deze zich nu verhoudt tot die van bijvoorbeeld SEP en De Pit.

Marcel van den Heuvel gaf namens D66 aan het zeer onwenselijk te vinden dat instellingen bij een subsidieaanvraag om administratieve of procedurele redenen afgewezen worden. Als aan de poort toegang geweigerd wordt, dienen de criteria bijgesteld te worden. ‘Computer says no moeten we niet hebben.’ aldus Van den Heuvel. Net als collega-raadsleden was Van den Heuvel benieuwd hoe het verbeteren van de positie van de cultuurhuizen, zodat ze een volwaardig plek binnen de A-Bis innemen, bewerkstelligd zal worden. Ook vond Van den Heuvel een vijfde of zesde cultuurhuis in Amsterdam Oost en Zuid van belang, maar hij vroeg zich af hoe dat gefinancierd zou moeten worden. Ten aanzien van cultuureducatie vond Van den Heuvel het een goed idee om scholen die veel aan educatie doen te belonen. Hij vroeg aan de wethouder wat zij hier van vond.

Nelly Duijndam uitte namens de SP haar zorgen ten aanzien van het voorgestelde Cultuurcluster. Hoe kon verbreed worden naar andere disciplines dan muziek? Daarnaast vond ze dat kinderen meer betrokken moeten worden, meer dan alleen via de kidsmonitor. Duijndam vroeg zich af of talentontwikkeling in de dans nog wel gewaarborgd is en pleitte ervoor om de keten overeind te houden.
Wat cultureel vastgoed betreft vreesde Duijndam dat voor een aantal instellingen, zoals Marionettentheater, het invoeren van de kostprijs dekkende huren te laat zal komen. Kon de invoering naar voren gehaald worden? Ook sprak ze haar zorgen over het Bijbels museum uit, dat geen subsidie toegekend kreeg, maar wel een duur pand dient te bekostigen. Net als collega’s vond zij dat kritisch naar de procedure en regels bij het AFK gekeken dient te worden.

Marilia Laseur sprak tenslotte namens het CDA, die geen voorstander van de stelselwijziging was en zorgen nu bewaarheid ziet worden met niet transparante en inconsistente regels, mogelijke financiële risico’s door de 21 procedures die nu nog lopen bij het AFK. Laseur sloot zich aan bij het voorstel van Duijndam om de mogelijkheid tot het versneld invoeren van de kostprijs dekkende huren. Laseur was positief over de aandacht voor buitenschoolse cultuureducatie, maar zou graag willen weten hoe groot de afname van educatief aanbod in minimagezinnen is en zou daar uitleen of huur van dure instrumenten bij willen betrekken.

Op 9 en 10 november zal het Kunstenplan 2017-2020 besproken worden in de gemeenteraad.