Nieuwsartikel

Advies: Behoud IJzeren Voorraad

Op woensdag 7 december bracht de Amsterdamse Kunstraad een briefadvies uit over het behoud van ateliers en atelierwoningen in Amsterdam. De gewijzigde Woningwet van 2015 legt beperkingen op aan woningbouwcorporaties ten aanzien van andere activiteiten dan bouwen, verhuren en beheren van sociale woningen. De kunstraad vreest dat deze landelijke regelgeving een bedreiging kan vormen voor de IJzeren Voorraad ateliers en atelierwoningen in Amsterdam.

Nederland heeft als EU-lidstaat te maken met de introductie van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en Diensten van niet Algemeen en Economisch Belang (niet-DAEB). Het verhuren van nieuw te ontwikkelen ateliers door corporaties wordt in de context van Europa en de Woningwet 2015 vooralsnog opgevat als economische activiteit waarbij bescherming en aangepaste prijsstelling niet is toegestaan. De kunstraad heeft niet alleen zorgen over de ateliers en atelierwoningen maar ook over de (buurt)podia en culturele verzamelgebouwen met een buurtfunctie die niet zijn opgenomen in deze voorlopige lijst.

Ook onder kunstenaars leven deze zorgen.  Download ‘Manifest behoud betaalbare ateliers in Amsterdam’ Platform BK stelde een manifest op voor het behoud van betaalbare ateliers in Amsterdam.

 

Drie aanbevelingen

De AKr Lees hier het volledige advies Behoud IJzeren Voorraad adviseert het gemeentebestuur met de corporaties in overleg te treden om:

– een moratorium af te spreken ten aanzien van het afstoten van ateliers en atelierwoningen in het licht van de onzekerheid die is ontstaan.

– de culturele functies toe te voegen aan de voorlopige lijst ter scheiding van DAEB en niet DAEB-activiteiten, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Autoriteit woningcorporaties.

– het voorbehoud dat de gemeente heeft gemaakt ten aanzien van het minimum aantal sociale huurwoningen uit te breiden met de bestaande IJzeren Voorraad ateliers (circa 900) en atelierwoningen (tenminste 275).

 

 

Bespreking advies in de raadscommissie Jeugd en Cultuur 8 december 2016

De Amsterdamse gemeenteraad is de afgelopen paar jaar zeer actief geweest over dit vraagstuk. Diverse malen is het onderwerp (het verdwijnen van) ateliers ook ingebracht door insprekers.
Tijdens de raadsvergadering op donderdag 8 december reageerden Zeeger Ernsting (GroenLinks) en Nelly Duijndam (SP) op het briefadvies Behoud IJzeren Voorraad van de Amsterdamse Kunstraad.

Zeeger Ernsting uitte zijn zorgen over de termijn waarop wethouder Ollongren verder wil spreken over dit onderwerp gezien de tijdspanne waarin corporaties hun lijst ter scheiding van DAEB en niet-DAEB moeten aanleveren. De kunstraad spoort de gemeenteraad aan proactiever op dit vraagstuk in te spelen. Ernsting   overweegt het advies van de kunstraad als actualiteit op te voeren in de raadsvergadering van december. Nelly Duijndam stelt voor om zo snel mogelijk een bijeenkomst te organiseren over de ateliers en de nieuwe woningwet, met de cultuurwoordvoerders waarbij wethouder Ollongren ook is uitgenodigd.

Wethouder Ollongren geeft aan kennis te hebben genomen van het briefadvies van de kunstraad, een bestuurlijke reactie zal volgen. De kunstraad onderstreept wat haar betreft de zorgen die eerder in de raadscommissie zijn geuit. Het college deelt deze zorgen. Wat Ollongren betreft gaat het niet zozeer om DAEB of niet-DAEB. Het doel is  dat het huidige huurniveau wordt gehandhaafd en dat de ateliers en de atelierwoningen behouden blijven. Zij stelt voor om eerst op de beslissingen vanuit het Rijk te wachten en het onderwerp opnieuw te agenderen op 2 februari 2017.

Zeeger Ernsting benadrukt nogmaals de urgentie van het onderwerp, en vraagt de wethouder te reageren op de drie aanbevelingen die de kunstraad in zijn briefadvies doet. Wethouder Ollongren belooft dit te doen in de bestuurlijke reactie. Op initiatief van Nelly Duijndam zal zo snel mogelijk een bijeenkomst met de cultuurwoordvoerders worden gepland om het problematiek omtrent de ateliers en de atelierwoningen verder te bespreken.